فاکتور

فاکتور یک سند تجاری است که توسط فروشنده برای خریدار صادر شده و محصولات، مقادیر و قیمتهای توافقشده برای محصولات و خدمات که توسط فروشنده برای خریدار فراهم شده را ثابت میکند. از دید فروشنده این فاکتور یک فاکتور فروش است. از دید خریدار این فاکتور یک فاکتور خرید است.فاکتور نشان میدهد که خریدار باید مبلغ توافقشده را به فروشنده بپردازد. وقتی گفته میشود «ما برای آنها فاکتور صادر کردیم» یعنی «آنها به ما پولی بدهکارند»؛ برعکس وقتی گفته میشود «آنها برای ما فاکتور صادر کردند» یعنی «ما به آنها پولی بدهکایم».