فاکتور

فاکتور یک سند تجاری است که توسط فروشنده برای خریدار صادر شده و محصولات، مقادیر و قیمتهای توافق شده برای محصولات و خدمات که توسط فروشنده برای خریدار فراهم شده را ثابت میکند. از دید فروشنده این فاکتور یک فاکتور فروش است. از دید خریدار این فاکتور یک فاکتور خرید است.فاکتور نشان می دهد که خریدار باید مبلغ توافق شده را به فروشنده بپردازد. وقتی گفته می شود «ما برای آنها فاکتور صادر کردیم» یعنی «آنها به ما پولی بدهکارند»؛ برعکس وقتی گفته می شود «آنها برای ما فاکتور صادر کردند» یعنی «ما به آنها پولی بدهکایم».