سلفون

پوشش سلفون

پوشش نازک و اغلب پلاستیکی که روی جلد کتاب و مجله برخی از پوسترها و مانند آن کشیده می شود سلفون علاوه بر زیبایی ، باعث می شود کاغذ در مقابل پارگی محفوظ بماند .